Medezeggenschapsraad

De school heeft een actieve medezeggenschapsraad (MR), die bestaat uit 2 personeelsleden en 2 ouders. De leden van de oudergeleding worden door de ouders gekozen en de personeelsleden door het team van de school. De MR biedt ouders en leerkrachten de mogelijkheid om mee te denken over bepaalde onderwerpen of mee te adviseren of mee te beslissen over school specifiek beleid.

Afhankelijk van het onderwerp heeft de MR het recht om advies te geven aan de directie van de school, of om in te stemmen met de beslissingen van de directie.

Voor school overstijgende activiteiten kent ons bestuur een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (MR)

Onderwerpen waar de MR zoal over mee denkt zijn het schoolplan, de schoolgids, wijziging van schoolbeleid en de begroting.

De bevoegdheden van de MR zijn wettelijk geregeld.

In de MR zitten de volgende leden:

Personeelsgeleding:

  • Ing Rosbag (Ing.Rosbag@ksu.nl)
  • Lisa Florissen (Lisa.Florissen@ksu.nl)

Oudergeleding:

  • Rory van Rees
  • Faiza el Kaderi