Klachtenregeling

Soms vinden op school gebeurtenissen plaats waar ouders, leerlingen of personeelsleden problemen mee hebben. Bij voorkeur en in eerste instantie gaat u als betrokkenen hierover met elkaar in gesprek. De praktijk wijst gelukkig uit dat in de meeste gevallen door een gesprek tot een oplossing gekomen wordt. Het kan echter voorkomen dat dat niet lukt en dan bestaat er de mogelijkheid om een klacht in te dienen.

In het kader van de uitvoering van de kwaliteitswet hanteert de KSU een algemene klachtenregeling en klachtenschema. Ouders en leerlingen kunnen klachten indienen over gedragingen en beslissingen of het nalaten daarvan van het bevoegd gezag en het personeel.

De gedragslijn bij een klacht is als volgt:

Indien de klacht direct met uw kind te maken heeft, neemt u in eerste instantie contact op met de leerkracht. Afhankelijk van de aard van de klacht kunt u ook terecht bij de schoolleider of een van onze interne contactpersonen. Deze zijn aangesteld om er zorg voor te dragen dat klachten van ouders of kinderen altijd serieus worden genomen en op een passende manier worden aangepakt.

Elke ouder of kind kan een beroep op de interne contactpersoon doen als er problemen zijn waar u of uw kind niet met iedereen over durft te praten of wil praten. Deze problemen kunnen te maken hebben met machtsmisbruik, zoals seksuele intimidatie, pesten, mishandeling, discriminatie, onheuse bejegening, fysiek geweld en inbreuk op de privacy, maar ook met de didactische, pedagogische en/ of organisatorische aanpak van uw kind of de groep waar uw kind in zit. Het gesprek met de interne contactpersoon wordt vertrouwelijk behandeld en er worden geen stappen gezet zonder uw toestemming. In het overleg met de interne contactpersoon wordt gekeken wie er moet worden ingeschakeld om tot de best mogelijke oplossing te komen. Als het nodig mocht zijn, is de volgorde van doorverwijzing (met uitzondering van klachten met betrekking tot seksuele intimidatie) als volgt: de clusterdirecteur, eventueel het bevoegd gezag, een van de externe vertrouwenspersonen en tot slot de Onafhankelijke Klachtencommissie van de Vereniging Besturenorganisatie Katholiek Onderwijs (VBKO), waarbij de KSU is aangesloten.

De interne contactpersoon bij ons op school is:
Leny Booden - leny.booden-halve@ksu-utrecht.nl

Ook is het mogelijk dat u of uw kind zich direct wendt tot één van de externe vertrouwenspersonen.
De KSU heeft twee externe vertrouwenspersonen, te weten:

Hanneke Hoorneman, Ed Olijkan en Miriam Pruis,

Tolakkerweg 153, 3838 JL Maartensdijk
tel. 0346-219777
Vertrouwensinspecteur: 0900-1113111

Klachtencommissie

Tevens is het mogelijk dat u of uw kind rechtstreeks een klacht indient bij de Onafhankelijke Klachtencommissie. Dit moet altijd schriftelijk gebeuren. De interne contactpersoon kan u of uw kind hierbij behulpzaam zijn.

Bureau van de Klachtencommissie
Postbus 82324, 2508 EH Den Haag
tel: 070-3925508 (van 9.00 tot 12.00 uur)
info@geschillencies-klachtencies.nl
Meer informatie treft u aan op www.geschillencommissiesbijzonderonderwijs.nl.

De volledige klachtenregeling vindt u op www.ksu-utrecht.nl

Vertrouwensinspecteur

Er is ook een landelijke vertrouwensinspecteur die ouders kunnen benaderen bij ernstige klachten omtrent seksuele intimidatie, discriminatie, radicalisering of ernstig fysiek (dan wel geestelijk) geweld op school. Deze speciale inspecteur is te bereiken op tel: 0900-1113111.