Pedagogisch/didactisch klimaat

Onze school is gericht op veel leren. Met aandacht voor ieders eigen ontwikkeling en capaciteiten geven we onderwijs en zorg op maat. We stellen duidelijke eisen aan kinderen en bieden een gestructureerd onderwijsprogramma.

  • Taal, lezen en rekenen krijgen veel aandacht. 
  • In alle groepen wordt Engels gegeven. 
  • Er is veel aandacht voor onderzoekend leren dat nadrukkelijk naar voren komt in de lessen wetenschap & techniek. 
  • Kinderen die meer begaafd zijn gaan wekelijks naar de ‘plusklas’.

In ons pedagogisch klimaat zijn veiligheid, rust, respect en saamhorigheid belangrijke waarden. We leren kinderen conflicthantering en mediatie. En we leren hen om op integere wijze voor zichzelf op te komen, met aandacht voor eigen belang en dat van de ander.

Wetenschap, Natuur en Technologie (WNT)

Op onze school werken we structureel aan wetenschap, natuur en technologie. We hebben een goed uitgerust WNT- lokaal. Elke week krijgen alle kinderen van groep 4 t/m 8 les in het WNT- lokaal van de groepsleerkracht samen met de vakdocent WNT. Ook de kinderen van groep 1 t/m 3 hebben hun eigen Techniekstraat en krijgen WNT- les van de eigen groepsleerkracht.

Een keer per jaar organiseren we een themaweek waarbij een onderwerp uit de wetenschap centraal staat.

Tijdens lessen wetenschap, natuur en technologie maken leerlingen kennis met diverse onderwerpen en vaardigheden en leren ze onderzoekend en ontwerpend leren. Leerlingen ontwikkelen ‘21e eeuwse’ vaardigheden zoals bijvoorbeeld kritisch denken, samenwerken, probleemoplossend vermogen en communiceren. Hiermee biedt de school leerlingen naast een goede basis ook uitdagend, verrijkend en innovatief onderwijs, en veel aandacht voor talenten van leerlingen.

Ga voor meer informatie naar de WNT website van de Wijzer aan de Vecht.

Engels en EarlyBird

Vanaf groep 1 krijgen alle kinderen Engels. Sinds 11 mei 2017 heeft onze school het certificaat behaald en zijn wij EarlyBird-school geworden.

In de eerste leerjaren krijgen de kinderen verschillende speelse activiteiten aangeboden die aansluiten bij de belevingswereld van het jonge kind. Er is sprake van impliciete taalverwerving. Vanaf groep 5 krijgt het leren van Engels een meer expliciet karakter met dan ook veel aandacht voor lezen en schrijven. Het gaat vooral om taalproductie. Kinderen krijgen de ruimte om Engels te spreken, zelf te lezen en te schrijven. Door gebruikmaking  van digitale lesmaterialen worden kinderen blootgesteld aan 'native English'.

.