Missie en visie

Onze visie wordt kernachtig samengevat in ons motto:

Samen jezelf ontwikkelen!

Die missie is gebaseerd op een aantal kernwaarden van waaruit wij de visie vormgeven.

Plezier:

Met plezier geef je kleur aan alle doelstellingen in het leven. Met plezier slaag je er beter in je doelen te willen bereiken. Heb je plezier in wat je doet, dan ben je oprecht betrokken en voel je doorzettingsvermogen. Plezier is geven en krijgen, in die volgorde. Plezier maakt je bewust van je eigen invloed en kracht. Pas dan ben je oprecht geïnteresseerd in wat je doet. 

Gelijkwaardigheid:

Iedereen is gelijk in zijn of haarwaarde. Dat betekent dat we met ieder mens op een respectvolle manier omgaan. Gelijkwaardigheid betekent dat je zowel het welzijn van jezelf, als het welzijn van de ander belangrijk vindt.

Autonomie:

Autonomie is de vrijheid van een mens om zelfstandig beslissingen te nemen. Om autonoom te kunnen zijn is het belangrijk dat je jezelf kent. Dat leer je door te reflecteren. Het maken van autonome keuzes geeft je regie over jezelf en je eigen ontwikkeling. Je leert steeds meer kansen te creëren. Dat maakt dat jij je steeds meer betrokken en verantwoordelijk voelt.

Betrokkenheid:

Iedereen op de Wijzer aan de Vecht is een bouwsteen van onze school. Samen zijn we het fundament. Wij denken allemaal mee en we doen voorstellen om de school steeds beter en fijner te maken. Dit maakt ons trots! Wij genieten ervan als het goed gaat met de ander, dan voelen wij ons ook goed! Het schoolteam van Wijzer aan de Vecht is een betrokken en hecht team dat veel aandacht heeft voor de leerlingen, ouders en de omgeving. Door onze kleinschalige aanpak kennen we elke leerling en zijn/ haar ouder(s), verzorger(s). De kinderen van Wijzer aan de Vecht zijn zeer verschillend. Door handelingsgericht te werken, waarbij de onderwijsbehoefte van het kind centraal staat, kunnen wij goed aansluiten bij wat elke leerling nodig heeft. Met aandacht voor ieders eigen ontwikkeling en capaciteiten geven we onderwijs en zorg op maat. We stellen duidelijke en hoge eisen aan kinderenen. we bieden een gestructureerd onderwijsprogramma volgens het expliciete directe instructiemodel. Daarbij zijn verlengde instructie en zelfstandig werken belangrijk. Wij vertalen de waarden van de Katholiek Scholenstichting Utrecht. Deze waarden zijn: aandacht, verantwoordelijkheid, eenvoud en plezier. In de maatschappij wordt het steeds belangrijker dat kinderen niet alleen goed leren lezen en rekenen, maar zich ook ontwikkelen als zelfstandige wereldburgers die kritisch kunnen denken, proactief zijn en zich verantwoordelijk voelen voor hun eigen leerproces.Het is belangrijk dat alle partijen zich betrokken voelen bij school en bij elkaar. Ouders, kinderen, leerkrachten en sociale partners uit de wijk. Het komende jaar ligt de nadruk op het borgen van ingezette vernieuwingen en verbeteringen aan ons onderwijs. Onze focus ligt de komende vier jaar op het stimuleren van zowel gedegen onderwijs in de basisvakken als op socialisatie en het ontwikkelen van een autonoom zelf. De leerkracht, ouders en leerlingen zijn in staat om hun eigen talent en kracht verder uit te diepen. De leerling leert om mee te denken over zijn eigen leerproces en daarbinnen eigen keuzes te maken. Hij kan omgaan met feedback. Hij kan kritisch naar zichzelf, zijn werk en zijn relaties kijken en heeft het vermogen om constructief om te gaan met situaties. Hij heeft leren nadenken en redeneren, kan anticiperen op gedrag en de consequenties van keuzes inschatten.