Engels en EarlyBird

Vanaf groep 1 krijgen alle kinderen Engels. Sinds 11 mei 2017 heeft onze school het certificaat behaald en zijn wij EarlyBird-school geworden.

In de eerste leerjaren krijgen de kinderen verschillende speelse activiteiten aangeboden die aansluiten bij de belevingswereld van het jonge kind. Er is sprake van impliciete taalverwerving. Vanaf groep 5 krijgt het leren van Engels een meer expliciet karakter met dan ook veel aandacht voor lezen en schrijven. Het gaat vooral om taalproductie. Kinderen krijgen de ruimte om Engels te spreken, zelf te lezen en te schrijven. Door gebruikmaking  van digitale lesmaterialen worden kinderen blootgesteld aan 'native English'.