Engels en EarlyBird

Vanaf groep 1 krijgen alle kinderen Engels. In mei 2017 hebben we het certificaat EarlyBird-school behaald.

In de eerste leerjaren krijgen de kinderen verschillende speelse activiteiten aangeboden die aansluiten bij de belevingswereld van het jonge kind. Er is sprake van impliciete taalverwerving. Vanaf groep 5 krijgt het leren van Engels een meer expliciet karakter met dan ook veel aandacht voor lezen en schrijven. Het gaat vooral om taalproductie. Kinderen krijgen de ruimte om Engels te spreken, zelf te lezen en te schrijven. Door gebruikmaking van digitale lesmaterialen worden kinderen blootgesteld aan 'native English'.